Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет (навчально-науковий інститут, центр) Геолого-географічний_____________

__________________________________________________________________________

Кафедра_гідрометеорології і геоекології_______________________________________

Рівень (освітньо-кваліфікаційний рівень) _спеціаліст_____________________________

Спеціальність (напрям підготовки)_7.04010503 «Гідрологія»___________________

(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри_________________

(повна назва)

_______________________________

_______________________________

(підпис) (П.І.Б.)

“____” _________________20___року

З А В Д А Н Н Я

НА ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ (ПРОЕКТ)

________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи (проекту)_____________________________________________________

__________________________________________________________________________

керівник роботи (проекту)___________________________________________________,

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по Університету від “18”березня 2015 року №541 - с

2. Строк подання роботи (проекту)__________________________________

3. Вхідні дані до роботи (проекту)___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Консультанти розділів роботи (проекту)

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв

7. Дата видачі завдання___________________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п

Назва етапів роботи (проекту)

Строк виконання етапів роботи(проекту)

Примітка

Студент _____________ (П.І.Б.)

( підпис )

Керівник роботи (проекту) ______________ (П.І.Б.)

( підпис )

Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав


documentaubkxhp.html
documentaublerx.html
documentaublmcf.html
documentaubltmn.html
documentaubmawv.html
Документ Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара